โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 เวทีครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรบจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายพงษ์ชัย ไชยพิเศษ ผู้อำนวนการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.ที่6 จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรม และในภาคบ่าย เป็นการรับมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการอบรม จากนายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรจังหวัดขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯทุกท่านนะคะ