เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (Region Workshop : RW) ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (Region Workshop : RW) ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ซึ่งมีหน่วยงานเป้าหมายคือ สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการในภาคเหนือ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานยุค Next Normal ภายใต้แนวคิด Next Step DOAE ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่ ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น Digital DOAE และเกิดการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่