เกษตรจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด. บ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของโรงเรียน ตชด. ที่ร่วมโครงการฯ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าไปส่งเสริมด้านการเกษตรแก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ให้นักเรียนมีผลผลิตพืช และนำมาประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันเพียงพอตลอดปีการศึกษา และเพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ครู นักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในครัวเรือนเพื่อขยายผลสู่ชุมชน และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยจะมีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง การจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน การจัดทำฐานเรียนรู้ด้านการผลิตพืช สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรตามความต้องการของโรงเรียน และขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่