เกษตรพิษณุโลกส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้นายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมทั้งแนะนำวิธีการผลิตน้ำหมักสะเดาและการใช้ในดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 กลุ่ม หลังจากนั้นติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) ในพื้นที่ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ ผลการสำรวจพบร่องรอยการทำลายและมูลของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเล็กน้อย ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันติดตามสถานะการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง