เกษตรพิษณุโลกติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดข้าวโพด) อ.วัดโบสถ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้นายนพดล สีอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (วัดโบสถ์) ประจำเดือน (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่าน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2565 และติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดข้าวโพด) ในพืชที่หมู่ 10 บ้านหัวคงคา ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์