เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนและชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางทิพวรรณ แป้นเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนและชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการก่อนที่จะทำแผนงานโครงการของจังหวัดพิษณุโลกในห้วงปลายปีงบประมาณ (2566-2570) ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก