เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางรสจรินทร์ หลวงโปธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1)หจก.มุ่ยเฮงรุ่งเรือง อ.เมืองพิษณุโลก

2)หจก.ลิ้มเจริญธัญญกิจ อ.บางกระทุ่ม

ผลการตรวจสอบพบว่า การดำรงสต็อกข้าวของผู้เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าครอบคลุมตามตั๋วสัญญาใช้เงินและผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โครงการฯ อย่างเคร่งครัด

Like

Comment

Share