เกษตรพิษณุโลกจัดการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำโดยนางวลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในการเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) และศพก. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 9 แห่ง โดยทีมวิทยากร อาจารย์อิทธิพันธ์ จันทร์สุข และอาจารย์ธันย์ณิชา ชำนาญป่า เป็นผู้ให้ความรู้ ในหัวข้อ “การปรับ mindset สู่การพัฒนาตนเองในยุค next normal” “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย เทคนิคการใช้ปุ๋ยทางใบ” “การลดต้นทุนการผลิต เกษตรปลอดภัย ด้วยเทคนิคการทำปุ๋ยสูตร ม.แม่โจ้” และ “การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบนักเล่าเรื่อง” เป้าหมายได้แก่ ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. หรือตัวแทน อำเภอละ ๑๐ ศูนย์ ศูนย์ละ 1 รายรวมทั้งสิ้น 90 ราย