เกษตรพิษณุโลกจัดประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อย ปี 2565 ครั้งที่ 1 พร้อมรับทราบติดตามความก้าวหน้าของการเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2566 และการขยายระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2565 ณ ห้องประชุมสองแคว สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก