เกษตรพิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอวังทอง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางทิพวรรณ แป้นเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำฐานคนหัวเห็ด เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงพรรณี พลูโพธิ์ หมูที่ 3 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก