เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอนครไทย ประจำปี 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66 พร้อมแนะแนวทางการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก