เกษตรพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกร

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกรถาวร) จังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาให้เกษตรกร เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกร