เกษตรพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ น.ส.อังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติในพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอวังทอง โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก