เกษตรพิษณุโลกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี 2565 ระดับจังหวัด และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 8 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการฯ โดยมีแปลงใหญ่ที่เข้ารับการประเมินประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี 2565 ระดับจังหวัด จำนวน 2 แปลง คือ 1 แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 6 อำเภอบางกระ ทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 2 แปลงใหญ่มะม่วง กลุ่มมะม่วงวังน้ำบ่อ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก