พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ นำคณะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 9 กิจกรรม อันได้แก่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้อง 771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก