เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนายดำรงค์ชัย มีช้างหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร ที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เกษตรกรผู้ร่วมงาน จำนวน 200 ราย โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก