เกษตรพิษณุโลกร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565

24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ระดับเขต และร่วมให้กำลังใจ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 ในการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น รระดับเขต ปี 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก