เกษตรพิษณุโลกนำคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ กลุ่ม วสช.กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม นำคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย นายวิรัช ทองดอนยอด เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ปี 2563 และนายจตุรงค์ ชมภูษา ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดพิษณุโลก ให้ข้อมูลในประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และนายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรประจำกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจราชการฯ