เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ศรีสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก