เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประเด็นที่สำคัญของจังหวัด (Pain Point) คือ PM2.5 และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและยั่งยืนและเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY) เพื่อให้ภาคเอกชนและประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐที่เปิดเผยได้ จากการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานผ่าน GD Catalog Platform และบริการผ่านเว็บไซด์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีนายพิสิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (ห้อง 741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก