เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชงจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และ นายภาณุพงษ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชงจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาจัดทำความเห็นของคณะกรรมการฯ ในการอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผู้ขอรับอนุญาตรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาระดับอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย เป็นผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา จำนวน 3 ราย และเป็นผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง จำนวน 3 ราย