ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมสองแคว สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก