เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 อำเภอนครไทย

เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน มีเกษตรกรร่วมงานกว่า 400 ราย

การจัดงานคลินิกเกษตรฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่าครบวรจรในคราวเดียว
2. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
โดยเน้นหนักในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติภัยแล้ง ปี 2562/2563 ชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบถึงสถานการณ์ วิธีการปรับตัว รวมถึงการสนับสนุนและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำการเกษตรในฤดูแล้ง