เกษตรพิษณุโลกลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกทุเรียน อ.นครไทย

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรคการผลิตทุเรียนของเกษตรกรตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 10 ราย