การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นปี 2563 พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ทำการคัดเลือกเกษตรกร สาขาไร่นาสวนผสม ของนายไพศาล บุญเกิด ตำบลท่าโพธิ์ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลบึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางลำยง ใบยา เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก และคณะให้การต้อนรับ