สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565 (Monthly Meeting)

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565 (MM ) โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อสังการ นโยบายสำคัญ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสองแคว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก