เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย
นางสาวอังคณาภรณ์พงษ์ด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม
คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด ตามกรอบภารกิจ 6 ด้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564