เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทิพวรรณ แป้นเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายรณชัย จิตรวเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)