เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 64/65 ครั้งที่2ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม พิษณุโลก

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2564/65 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 โดยมี นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จัดงานขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ตลาดนัดข้าวเปลือกให้ผู้ประกอบการค้าข้าวพบปะต่อรองราคากับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรง ณ ลานค้าข้าวสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม ทั้งนี้ในงานจะกำหนดราคาซื้อขายข้าวที่ความชื้น 15% ราคารับซื้อที่ 8,600-8,800 บาท และที่ความชื้น 25% ราคารับซื้อที่ 7,400-7,500 บาท นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการหยุดเผาในพื้นที่และส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นา โดยสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการรับรู้ความและตะหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่การเกษตร