ประชาสัมพันธ์การปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าว โครงการบางระกำโมเดล รองรับน้ำหลาก ปี 65

ทุ่งบางระกำ เป็น 1 ใน 11 ทุ่ง ที่กรมชลประทานปรับปฎิทินเพาะปลูกให้เกษตรกรได้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฤดูน้ำหลากจะมา โดยปีนี้จะเริ่มส่งน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ ให้ทุ่งบางระกำพื้นที่ 2.6 แสนไร่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยเกษตรกรสามารถเริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกนาข้าวนาปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จนเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในสิงหาคมนี้ รวมปริมาณน้ำ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ภายหลังที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว จะใช้ทุ่งบางระกำ เป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดพิษณุโลกและตัวเมืองสุโขทัย รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ขณะเดียวกันได้ร่วมกับกรมประมงจัดหาปลาน้ำจืดมาปล่อยเข้าทุ่งบางระกำ ช่วยสร้างอาชีพประมงให้เป็นรายได้เสริม กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย และเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนจะระบายน้ำออกจากทุ่ง ให้เหลือน้ำค้างทุ่ง ไว้ให้เกษตรกรเตรียมแปลงทำนาปรังต่อไปเป็นการประหยัดน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนหลักได้เป็นอย่างมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พิษณุโลก