ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ดีเด่นปี 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายวิรัตน์ นาคเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ดีเด่นปี 2565 ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ และหมู่ที่ 7 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก