การตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้ารับการตรวจราชการจาก นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 ตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 (1 ต.ค.64 – 31 มี.ค. 65) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ในส่วนงานรับผิดชอบของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ รายสินค้าสำคัญของจังหวัดด้านสินค้าพืช อ้อยโรงงาน และมะม่วงน้ำดอกไม้ โดยดำเนินการนำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร และสินค้าเกษตรที่สำคัญที่ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น มารวบรวมและวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสะท้อนปัญหา จุดด้อย จุดแข็ง ที่จะนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาขับเคลื่อนงานแต่ละชนิดสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับพื้นที่ และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ครอบคลุมประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ด้านพืช จำนวน 10 นโยบาย ได้แก่ 1) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เพียงพอ 2) การผลิตพันธุ์พืช 3) การป้องกันโรคระบาดในพืช 4) คุณภาพมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร 5) การพัฒนาช่องทางการตลาด 6) การลดต้นทุนการผลิต 7) การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer 😎 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 9) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 10 ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data)