กลุ่มอารักขาพืชติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกเมล่อน ณ โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 18 มีนาคม 2565
นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้นายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกเมล่อน พร้อมทั้งให้คำแนะนำป้องกันกำจัดเบี้องต้น ณ โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก