การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ( District Workshop : DW) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีทักษะในการทำงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้สอดคล้องกับการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มและนำเสนอหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย และการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องประชุมสองแคว ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก