เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ อ้อยโรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ อ้อยโรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก พร้อมด้วยแปลงใหญ่อ้อยจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนและบูรณาการงานให้เกิดเป็นรูปธรรมและทิศทางเดียวกันต่อไป