เกษตรสองแควให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอารักพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้นายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอารักพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 25 ตัวอย่าง โดยผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า 1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี จำนวน 13 ตัวอย่าง 2. ผลผลิตทางการเกษตรพบสารเคมีตกค้างในระดับปลอดภัย จำนวน 7 ตัวอย่าง3. ไม่สามารถวินิจฉัยได้ จำนวน 5 ตัวอย่าง เนื่องจากสารละลายที่ใช้ในกาทดสอบไม่เพียงพอ