ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวัง ป้องกันการระบาด และแนะนำวิธีควบคุมกำจัดเบื้องต้น