ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเมืองหนาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเมืองหนาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2ไฟล์ด้านล่าง
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก260464
เอกสารแนบท้ายประกาศ260464

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก