โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่ติดตามแปลงเรียนรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการปลูกข้าวนาปรังได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรังที่ใช้น้ำมากกว่า