งานพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 คณะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง​และสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม​ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตร สมาชิกยุวเกษตรกร โดยร่วมกับคณะที่ปรึกษายุวเกษตร​ ในเขตอำเภอของตนเองเพื่อให้เกิดการเจริญก้าวหน้าในการบ่มเพาะเยาวชนด้านการเกษตรต่อไป