การประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

วันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชน จีนหมวกดำ มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลงพื้นที่ตัดสินการประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร ดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีเกษตรเข้าร่วมประกวดในสาขาพืชไร่และพืชสวน ณ พื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอบางกระทุ่ม