ติดตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี2563

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพอ้อย แปลงปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี2563 ของนายพิษณุ ศรีบัว เกษตรกรตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยแปลงมีการเปรียบเทียบการปลูกโดยใช้สารชีวภัณฑ์ PGPR ร่วมกับการใช้สารเคมีและสารอินทรีย์ ในการปลูกซึ่งผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวเข้าโรงงานน้ำตาลต่อไป