โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2564)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางชลิดา จันต๊ะโมกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2564) ร่วมกับเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ชาติตระการ และสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย โดยวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับดำเนินการจัดทำแปลงผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในชุมชน