ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ  จังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
                       ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้าโยธากร แอนด์ ธฤทธิ์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (หกล้านสามแสนบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ดาวน์โหลดประกาศ040264