เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ อำเภอเนินมะปราง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ มีสินค้าหลัก ได้แก่ มะม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเตรียมการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีนายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปรางเป็นประธานในการเปิดงาน นายจันที ชมภูมี ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเนินมะปราง กล่าวรายงาน ณ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงบ้านมุงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 150 ราย

จัดการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 การผลิตมะม่วงนอกฤดู
ฐานที่ 2 การผลิตกิ่งมะม่วงพันธุ์ดี
ฐานที่ 3 การจัดการดินและปุ๋ย
ฐานที่ 4 การจัดการศัตรูพืชในมะม่วง
ฐานที่ 5 การตลาด

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชน