พิษณุโลก จัดอบรมวิทยากรต้นแบบ “หยุดเผา” ระดับจังหวัด

วันที่ 6 มกราคม 2564นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืชดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกตร สำหรับดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่เป้าหมายต่อไป โดยมีบุคคลเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรระดับอำเภอ ประธาน ศพก. และสมาชิก รวมอำเภอละ 3 ราย ในพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม และพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอวังทอง และอำเภอนครไทย รวมทั้งสิ้น 15 ราย

โดยได้หัวข้อบรรยายความรู้ คือ สถานการณ์การเผาในที่โล่ง พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน จ.พิษณุโลก การอัดฟางข้าวเพื่อการจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรกับการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ วิทยากรต้นแบบ “การทำการเกษตรปลอดการเผา” ด้วย