การประชุมหารือเพื่อวางแผนเตรียมจัดงานวันรณรงค์ตัดอ้อยสดงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน (PM 2.5) ปี 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอรุณี ดอนจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนเตรียมจัดงานวันรณรงค์ตัดอ้อยสดงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน (PM 2.5) ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและตัวแทนโรงงานน้ำตาล โดยมีนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก