เกษตรสองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมแปลงพืชผักปลอดภัย ตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ปี 2563 งบพัฒนาจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ร่วมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ณ แปลงเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชอาหารปลอดภัยบ้านสวนป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดฯ ได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ และการบำรุงรักษาพืชผักด้วย

ภาพ/ข่าว โดย ฉัตรแก้ว วิรบุตร์ นวส.ปฏิบัติการ