สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 โดยมีนายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้มาขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ วัดเสนาสน์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกร ร่วมรับบริการ กว่า 150 ราย ภายในมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

สำหรับ วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อ
1. ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ปรับตัวในสภาวะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 20 คลินิก อาทิเช่น คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกสหกรณ์ คลินิกอารักขาพืช ฯ การตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือด จากสาธารณสุข และยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภาพ/ข่าว โดย ฉัตรแก้ว วิรบุตร์ นวส.ปฏิบัติการ