ประกาศจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ1 ปี 2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการตามตัวชี้วัดครั้งที่ 2 งบ Function ครั้งที่ 6 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)
(ประกาศจังหวัดพิษณุโลกวันที่ 19 มิถุนายน 2563)